1435
İTÜ BEB Beden Eğitimi Bölümü

Tarihçe

İTÜ Beden Eğitimi Bölümü, 1982 yılında, 2547 sayılı yasa uyarınca (Madde 5/i, Madde 47/a), üniversite eğitim programlarına konulan zorunlu/seçmeli Beden Eğitimi derslerini yürütmek üzere kurulmuştur.  

1983–1984 Eğitim/Öğretim Yılı’nda İTÜ Beden Eğitimi Bölümü, bünyesinde 10 adet dersi ve bu dersleri yürütmek​le görevli 13 öğretim elemanı bulunan bir bölüm durumundadır. 1986–1987 dönemine gelindiğinde, bölüm kadrosundaki 17 öğretim elemanı 11 farklı derste, haftada toplam 342 saat derse girmekteydiler. 1991 yılı sonuna kadar devam eden bu süre zarfında Üniversite bünyesinde Beden Eğitimi dersi alan öğrenci sayısı güz döneminde ortalama 2000, bahar döneminde ise 4000’e ulaşmıştır. Beden Eğitimi Bölümü derslerine olan bu büyük ilgi sonucunda öğrencilerimiz, üniversite takımları ve spor kulüplerinde aktif spor yaparak Üniversitemize, üniversitelerarası şampiyonalarda Türkiye çapında dereceler kazandırmışlardır. 1988–1991 yılları arasında Üniversite Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda hem fakültesinde, hem de sportif şampiyonalarda derece alan başarılı öğrencilerimize sınavsız Yüksek Lisans olanağı tanınmıştır.

Beden Eğitimi Bölümü dersleri, 1991–1993 yılları arasında seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 1994 yılı itibari ile teknik olmayan zorunlu/seçmeli Beden Eğitimi Bölümü dersleri yeniden müfredata konmuş, 1996–1997 Eğitim/Öğretim Yılı’nın sonuna kadar Beden Eğitimi Bölümü’nce zorunlu/seçmeli ders olarak okutulan spor derslerinin sayısı 17’ye ulaşmıştır. Bu dersler, Üniversite Senatosu’nun 16.10.1997 tarihli 245 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 kredi (0+2) olarak onaylanmış ve aynı yılın güz döneminde 1545 öğrenciye, yaz döneminde ise 1817 öğrenciye verilmiştir.

1996 yılı itibariyle ABET süreci çerçevesinde derslerde yapılan kapsamlı değişiklik sonucunda, İTÜ Beden Eğitimi Bölümü sadece dört ders açabilir hale gelmiştir (Spor Sosyolojisi, Spor Psikolojisi, Genel Kültür ve Spor Tarihi, Spor Felsefesi). 1996–2002 yılları arasında 1996 ve daha eski kayıtlı öğrenciler için yedi adet pratik ders devam etmiştir. Bunun yanı sıra 1999–2000 Eğitim/Öğretim Yılı itibariyle Maden Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin almak zorunda oldukları 1 kredilik PET 112 kodlu Beden Eğitimi dersi başlatılmıştır (halen devam etmektedir).

Üniversite Senatosu’nun 10 Temmuz 2002 günlü, 352. toplantısında ise İnsan ve Toplum Bilimleri ders grubu kapsamında Beden Eğitimi Bölümü tarafından açılan tüm derslerin kapatılmasına karar verilmiş ve 2010 yılına kadar Beden Eğitimi dersleri ders müfredatından tamamen çıkarılmıştır.

2010–2011 Eğitim Öğretim Yılı’nda Üniversite Yönetimi ve Senatosu, Bahar dönemi itibari ile BEB kodlu 6 adet uygulamalı ve 3 adet teorik dersin seçmeli olarak açılmasına karar vermiştir. 2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda ders sayısı yeni pratik derslerin eklenmesi ile Beden Eğitimi ders sayısı toplamda 14’e yükselmiştir.